Provozní řád

Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby registrované u provozovatele posilovny, kterým je společnost Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., se sídlem Ledce č.p. 99, 330 14 Ledce, IČ: 01771426.

1. Všeobecné informace

Umístění posilovny a otevírací doba

  • Posilovna je umístěna na adrese: Kaznějovská 1442/49, 323 00 Plzeň, Bolevec
  • Provozní doba posilovny: nonstop
  • Osoba odpovědná za provoz posilovny: Tomáš Urbánek, tel.: 739433181, e-mail: info@fitness24-7.cz

2. Pravidla pro vstup do posilovny

2.1. Posilovnu jsou oprávněni užívat pouze osoby starší 18 let, předem registrované u provozovatele posilovny, kterým byla vydána elektronická karta zajišťující vstup do posilovny a kteří se podrobně seznámily s tímto provozním řádem. Ostatním osobám je vstup přísně zakázán.
2.2. Vstup do posilovny je samoobslužný prostřednictvím elektronické karty.

3. Provozní a bezpečnostní pravidla
3.1. Všichni návštěvníci posilovny jsou povinni udržovat pořádek a čistotu a chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě, poškození nebo zničení zařízení a vybavení posilovny.
3.2. Vstup do posilovny je povolen pouze ve vhodném oblečení a čisté sportovní obuvi, které nepoškodí posilovací stroje a povrch podlahy.
3.4. Při cvičení je nutno používat svůj vlastní ručník a dodržovat obecné zásady hygieny.
3.6. Provozovatel posilovny neodpovídá za škodu na věcech vnesených návštěvníkem do prostoru posilovny.
3.7. V případě způsobení jakéhokoliv poškození posilovny je návštěvník povinen uhradit škodu v plné výši.
3.8. Návštěvník posilovny užívá zařízení a vybavení posilovny na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Před užitím je
návštěvník povinen zkontrolovat, zda zařízení či vybavení nevykazuje závady bránící bezpečnému používání ani nejeví
jakékoliv známky nadměrného opotřebení.
3.9. Jakékoliv škody na zařízení a vybavení posilovny či jejich nadměrné opotřebení či jakékoliv nestandardní fungování zařízení
jsou návštěvníci povinni bezodkladně nahlásit provozovateli. Užívání takovýchto zařízení či vybavení je až do odstranění
závad přísně zakázáno.
3.10. Po ukončení cvičení je návštěvník povinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svá místa. Jakékoli úpravy a
přesouvání stojanů, strojů nebo ostatního vybavení posilovny je zakázáno.
3.11. Návštěvníci posilovny jsou povinni se chovat ukázněně a s náležitou opatrností tak, aby neohrožovali zdraví své, ani zdraví
ostatních osob v posilovně.
3.12. Do posilovny není návštěvník oprávněn vstoupit pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, a též v případech,
kdy mu jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje neomezené a bezrizikové užívání zařízení posilovny. V případě jakýchkoliv pochyb o svém aktuálním zdravotním stavu je návštěvník povinen své cvičení či jiné užívání posilovny ukončit, či jej vůbec nezahajovat.
3.13. V celém prostoru posilovny (budovy) platí přísný zákaz kouření, konzumování potravin, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.
3.14. Návštěvníci užívají prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují veškeré zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
3.15. Před odchodem z posilovny je návštěvník povinen zhasnout světla, zavřít okna a ujistit se, že vchodové dveře byly řádně zavřeny.
3.16. Návštěvník je povinen striktně dodržovat vymezený čas (který si zarezervoval) a nepřekračovat jej.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Provozovatel má právo průběžně kontrolovat dodržování pravidel, které jsou v tomto řádu uvedena a k jejich plnění přijímat náležitá opatření.
4.2. Nedodržování řádu může mít za následek vykázání návštěvníka z posilovny a odejmutí registrace bez náhrady.
4.3. Pro potřeby první pomoci je v prostoru posilovny vybavená lékárnička, která je umístěna u vchodu.
4.4. Pravidelný úklid, popř. desinfekci zajišťuje provozovatel dle potřeby minimálně jednou týdně.
4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení rezervace.